Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3142980
(11)  Číslo patentu  31128 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15747087.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3142980 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014006942, 102014019319 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2014, 21.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 14/06  C04B 18/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2015/000238 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/172765 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Innovative Sand GmbH; Ottmarshauser Straße 12, 86356 Neusäß; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEHNISCH, Dennis; Bei den Schmidäckern 3, 86420 Diedorf; DE;
IKIC, Jovan; Ottmarshauserstrasse 12, 86356 Neusäß; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu umelo vyrobeného piesku hranatej frakcie príp. kamennej drviny tepelnou úpravou za použitia piesku vo forme jemného piesku a/alebo okrúhleho piesku ako východiskovej suroviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2022 
   Maximálna platnosť do  09.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 3142980
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.05.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.05.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3142980
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.05.2019 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 25.04.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 25.04.2019 Typ Doručené
2b Opis 25.04.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 14.06.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 14.06.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.07.2019 Typ Odoslané
EP 3142980
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku