Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3134959
(11)  Číslo patentu  29706 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15744849.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3134959 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500612014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 3/04  H02K 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2015/050099 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/161331 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nidec Global Appliance Austria GmbH; Jahnstrasse 30, 8280 Fürstenfeld; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHÖGLER, Hans-Peter; Ungarnstrasse 5, 8350 Fehring; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Stator elektromotora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2022 
   Maximálna platnosť do  22.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 05/2019 SC4A
 
EP 3134959
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.04.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.04.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.04.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134959
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 07.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 07.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 3134959
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku