Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3169706
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15738884.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3169706 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201500283 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 47/50  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015065900 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2016005593 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genmab A/S; Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhagen V; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BREIJ, Esther; Uppsalalaan 15, NL-3584 CT Utrecht; NL;
SATIJN, David; Uppsalalaan 15, NL-3584 CT Utrecht; NL;
VAN DEN BRINK, Edward Norbert; Uppsalalaan 15, NL-3584 CT Utrecht; NL;
VERZIJL, Dennis; Uppsalalaan 15, NL-3584 CT Utrecht; NL;
DE JONG, Rob N.; Uppsalalaan 15, NL-3584 CT Utrecht; NL;
PARREN, Paul; Werdorperwaard 17, NL-3984 PR Odijk; NL;
VAN DIJKHUIZEN RADERSMA, Riemke; Uppsalalaan 15, NL-3584 CT Utrecht; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3169706
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3169706
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.06.2020 116,00 EUR 6 09.07.2020 116,00 EUR
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.06.2021 132,50 EUR 7 25.08.2021 132,50 EUR
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3169706
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 02.07.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 07.07.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 17.08.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 19.08.2021 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3169706
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku