Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166596
(11)  Číslo patentu  28341 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15738484.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166596 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462021271 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 31/45   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/055098 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/005880 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Recordati AG; Lindenstrasse 8, 6340 Baar; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEATO, Stefania; c/o Novartis Pharma AG Postfach, CH-4002 Basel; CH;
QUINTON, Peggy; c/o Novartis Pharma AG Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické dávkové formy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.07.2023 
   Maximálna platnosť do  06.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.08.2020 8/2020 PC4A
 
EP 3166596
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166596
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.08.2018 82,50 EUR 4
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 05.09.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.07.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166596
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.09.2018 Typ Doručené
Opis 05.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 06.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 06.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.07.2020 Typ Odoslané
EP 3166596
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.07.2020 Recordati AG Novartis AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku