Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3169769
(11)  Číslo patentu  30662 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15738346.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3169769 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  80142014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/20  C08J 11/10  C12R 1/01   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/066208 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/008950 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tyre Recycling Solutions SA; Z.I. Le Trési 9A, 1028 Préverenges; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STAEDLER, Davide; Via alla Valle 11, CH-6949 Comano; CH;
SPINETTI, Thibaud; Avenue du Grey 30, CH-1004 Lausanne; CH;
LOWE, Christian; 54 Chemin de la Dauphine, CH-1291 Commugny; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob bakteriálnej devulkanizácie častíc sírou vulkanizovaného kaučuku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.07.2023 
   Maximálna platnosť do  15.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 3169769
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3169769
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.07.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.07.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.07.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3169769
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.06.2019 Typ Odoslané
EP 3169769
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.06.2019 Tyre Recycling Solutions SA Tyre Recycling Solutions SA
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku