Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3152093
(11)  Číslo patentu  29148 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15736866.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3152093 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  40844014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 15/00  E01B 29/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PL2015/000082 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/187043 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kolejowe Zaklady Nawierzchniowe "Biezanów", Spolka z o.o.; Ul. Póllanki 25, 30-740 Kraków; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LISOWSKI, Edward; ul. Antyczna 20, 31-419 Kraków; PL;
KAMINSKA, Magdalena; ul. Czerwone Maki 61/31, 30-392 Kraków; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Sklopný železničný vozeň  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.05.2020 
   Maximálna platnosť do  27.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 3152093
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2018 58,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 17.03.2021 96,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 17.03.2021 96,00 EUR 03.06.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3152093
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.06.2019 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.03.2021 232,00 EUR 6
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.03.2021 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.05.2021 132,50 EUR 7
22.09.2022 -132,50 EUR
22.09.2022 -232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3152093
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2018 Typ Doručené
Opis 18.11.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 18.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 18.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 17.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.03.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 19.03.2021 Typ Platba
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 19.03.2021 Typ Platba
Žiadosť o vrátenie poplatku 24.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 24.05.2021 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 01.06.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 02.06.2021 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 04.11.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - nevyhovenie 18.08.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 12.09.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 12.09.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 12.09.2022 Typ Odoslané
EP 3152093
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku