Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3164687
(11)  Číslo patentu  36990 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15736581.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3164687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201411695 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 3/16  G01M 3/40  G01M 3/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/051895 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/001640 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sensor Spol. S.r.o; Obchodna 8, 902 01 Pezinok; SK;
Sensor (UK) Ltd.; Quatro House School Lane Lytham, Lancashire FY8 5NL; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NOSKO, Vladimir; Obchodna 8, 902 01 Pezinok; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Vodivá sieť 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2022 
   Maximálna platnosť do  29.06.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3164687
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.06.2021 7 13,25 EUR
2 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 01.07.2021 7 119,25 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3164687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 28.04.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2021 Typ Odoslané
EP 3164687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku