Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166906
(11)  Číslo patentu  33197 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15735945.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166906 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14176297 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 35/565  B21B 39/00  B65G 39/07  C03C 17/00  C04B 35/584  C04B 35/597  C04B 41/50  C23C 4/10  F27B 9/24  F27D 3/02  C04B 41/87  C04B 41/00  C09D 1/00  C23C 24/08  F16C 13/00  C09D 7/61  C08K 3/34  C08K 3/36  C04B 35/626  C08K 3/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/065614 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/005454 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vesuvius France S.A.; 68 Rue Paul Deudon, 597 50 Feignies; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NICOLAS, Jean-denis; 68 rue Paul Deudon, F-59750 FEIGNIES; FR;
RANCOULE, Gilbert; 68 rue Paul Deudon, F-59750 FEIGNIES; FR;
BERRY, Christian; 68 rue Paul Deudon, F-59750 FEIGNIES; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Valec obsahujúci obrusný povlak 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.07.2023 
   Maximálna platnosť do  08.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3166906
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.01.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166906
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166906
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2020 Typ Odoslané
EP 3166906
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku