Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3091997
(11)  Číslo patentu  40494 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15735473.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3091997 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461926226 P, 201461988104 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.01.2014, 02.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/010738 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/106052 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bioverativ Therapeutics Inc.; 225 Second Avenue, 024 51 Waltham, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHHABRA Ekta Seth; 1550 Worcester Road Unit 128, 017 02 Framingham, Massachusetts; US;
LIU Tongyao; 53 Buckman Drive, 024 21 Lexington, Massachusetts; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Chimérické proteíny faktora VIII a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Maximálna platnosť do  09.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3091997
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3091997
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.12.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3091997
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3091997
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku