Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3160958
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15733921.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3160958 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462016819 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/054712 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/198229 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLARK, William M.; 709 Swedeland Road, King of Prussia, Pennsylvania 19406; US;
SATHE, Rajendra S.; 1250 South Collegeville Road, Collegeville, Pennsylvania 19426; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kryštalické soli (S)-6-((1-acetylpiperidín-4-yl)amino)-N-(3-(3,4-dihydroizochinolín-2(1H)-yl)-2-hydroxypropyl)pyrimidín-4-karboxamidu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3160958
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3160958
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2021 Typ Platba
EP 3160958
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku