Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3148588
(11)  Číslo patentu  37916 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15733860.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3148588 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201409662 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/166  A61K 31/13  A61K 31/165  A61K 31/428  A61K 31/4745  A61K 31/198  A61K 45/06  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/051572 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/181567 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EmeraMed Limited; Trinity House Charleston Road Ranelagh, Dublin 6; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HALEY, Boyd Eugene; 119 Burnside Drive, Nicholasville, Kentucky 40356; US;
KLINGBERG, Ragnar Axel Theodor; Brantingsgatan 50, 2tr, 115 35 Stockholm; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  N,N-BIS-2-merkaptoetyl izoftalamid na liečbu parkinsonovej choroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.05.2022 
   Maximálna platnosť do  29.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3148588
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3148588
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 09.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 09.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3148588
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku