Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3186401
(11)  Číslo patentu  32030 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15732735.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3186401 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014112286 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.08.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 8/02  C21D 8/04  C21D 9/48  C23C 8/26  C23C 8/80  C22C 38/00  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/42  C23F 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/065055 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/030056 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ThyssenKrupp Rasselstein GmbH; 3 Koblenzer Strasse 141, 566 26 Andernach; DE;
thyssenkrupp AG; ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAUP, Burkhard; Kirchstrasse 27, 56626 Andernach; DE;
MASSICOT, Blaise; Südstrasse 21, 56659 Burgbrohl; DE;
MATUSCH, Dirk; Am Eiskeller 6, 56567 Neuwied; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby nitridovanej obalovej ocele 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3186401
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3186401
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.08.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.06.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.06.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3186401
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.09.2019 Typ Doručené
Opis 11.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2019 Typ Odoslané
EP 3186401
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku