Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3258809
(11)  Číslo patentu  32123 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15731841.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3258809 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014016677 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41F 9/00  A44B 11/22  A44C 17/02  A44C 17/04  A44B 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/000795 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/074751 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alexander Wilser GmbH; Marktstrasse 61A, 75196 Remchingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILSER, Alexander; Im Schollengarten 5, 76646 Bruchsal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Šperkový prvok a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.04.2022 
   Maximálna platnosť do  16.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3258809
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.04.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.04.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3258809
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 17.09.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 17.09.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 17.09.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2019 Typ Odoslané
EP 3258809
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku