Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3303723
(11)  Číslo patentu  37928 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15731661.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3303723 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04D 3/30  F24S 25/40  H02S 20/23  H01L 31/042  H02S 40/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/000742 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/189341 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arcelormittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VIGNAL, Renaud; 177 Ancienne Route d'Annecy, 74320 Sévrier; FR;
GERON, Laurent; Rue du Fort 63, 4632 Cerexhe-Heuseux; BE;
WOUTERS, Paul; Rue du Général Charles Collyns 60, 4000 Liège; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Panel, zostava panelov a súvisiaca strecha 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.05.2022 
   Maximálna platnosť do  26.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3303723
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3303723
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3303723
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku