Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3145930
(11)  Číslo patentu  28392 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15730261.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3145930 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  40825114 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  C07D 519/00  A61K 31/519  A61P 25/00  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/053549 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/177688 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CELON PHARMA S.A.; ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Kielpin/Lomianki; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOSZCZYNSKI-PETKOWSKI, Rafal; ul.Sobieskiego 16 m. 74, PL-02-957 Warszawa; PL;
BOJARSKI, Lukasz; ul. Jana Kazimierza 64 m. 19, PL-01-248 Warszawa; PL;
WIECZOREK, Maciej; ul. Ogrodowa 2a, PL-05-092 Kielpin/Lomianki; PL;
MAJER, Jakub; ul. Hawajska 4/44, PL-02-766 Warszawa; PL;
JANOWSKA, Sylwia; ul. Leona Beresona 10G/26, 03-287 Warszawa; PL;
MATLOKA, Mikolaj; ul. Kiepury 21, PL-64-100 Leszno; PL;
BORKOWSKA, Malgorzata; ul. Krokwi 30C/48, PL-03-114 Warszawa; PL;
STEFANIAK, Filip; ul. Wasilkowskiego 3 m. 73, PL-02-777 Warszawa; PL;
LAMPARSKA-PRZYBYSZ, Monika; ul. Warchalowskiego 3 m. 25, PL-02-766 Warszawa; PL;
DUBIEL, Krzysztof; ul. Jana Kazimierza 28 m. 189, PL-01-248 Warszawa; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Kondenzované triazolové deriváty ako inhibítory fosfodiesterázy 10A 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 3145930
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.05.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.05.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3145930
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 14.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 14.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 14.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2018 Typ Odoslané
EP 3145930
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku