Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3139789
(11)  Číslo patentu  29399 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15730043.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3139789 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  503212014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A45D 26/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2015/050112 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/168717 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  andmetics GmbH; Lenaustrasse 18, 4050 Traun; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lehner, Andrea; Almesberg 6, 4210 Gallneukirchen; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Šablóna na vytvorenie kontúry na obočí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2022 
   Maximálna platnosť do  06.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
2 Zmeny mien 05.08.2019 08/2019 TC4A
 
EP 3139789
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.05.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.04.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3139789
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis prevodu 09.10.2018 Typ Doručené
1a Doklad o prevode 09.10.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 09.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 17.10.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 17.10.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
4 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.10.2018 Typ Doručené
4b Opis 09.10.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.02.2019 Typ Odoslané
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.03.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.06.2019 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 25.06.2019 Typ Doručené
7b Sprievodný list 25.06.2019 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.06.2019 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 23.07.2019 Typ Odoslané
EP 3139789
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 21.02.2019 Andmetics Andrea Lehner Cosmetics GmbH Lehner, Andrea
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.07.2019 andmetics GmbH Andmetics Andrea Lehner Cosmetics GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku