Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3149418
(11)  Číslo patentu  40550 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15729883.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3149418 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201409669, 201505455 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2014, 30.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25J 1/00  F25J 1/02  B01D 53/02  F01K 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2015/051554 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/181553 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Highview Enterprises Limited; Suite A 6 Honduras Street, London EC1Y 0TH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CASTELUCCI Nicola; 20 Sundridge Road, Woking Surrey GU22 9AU; GB;
RILEY Richard; 7 Glenarm Road, London E5 0LY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(54)  Názov  Integrácia jednotiek na čistenie vzduchu do systémov skladovania energie z kvapalného vzduchu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.05.2023 
   Maximálna platnosť do  28.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3149418
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3149418
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3149418
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3149418
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku