Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3145587
(11)  Číslo patentu  28529 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15728771.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3145587 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1454631 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/061393 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/177343 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAS D.R.E.A.M.; 1 rue de la Petite Vitesse, 31300 Toulouse; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOUTRY-DUTHIL, Christine; 3 Chemin de Pechmirol, 31320 Mervilla; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob odhadu dávky podávanej v systéme externej rádioterapie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.05.2023 
   Maximálna platnosť do  22.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 3145587
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.09.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3145587
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.04.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.05.2020 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2022 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3145587
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.08.2022 Typ Odoslané
EP 3145587
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku