Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3119410
(11)  Číslo patentu  40268 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15728593.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3119410 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461954771 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/55  A61K 31/20  A61K 31/23  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/000495 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/140631 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée; Quartier Salignan, 844 00 Apt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAGEAT Patrick; Le Fénière du Plan - Route de Saint-Saturnin, F-84400 Apt; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Feromón s upokojujúcim účinkom na mačky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3119410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3119410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.02.2023 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3119410
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2022 Typ Odoslané
EP 3119410
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku