Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3155004
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15728546.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3155004 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14398006, 15398003 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2014, 30.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/495   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/063243 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/189422 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Universidade do Porto - Reitoria; Praca Gomes Teixeira, 4099-002 Porto; PT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, Paula Maria; Rua Jorge Viterbo Ferreira 228, 4050-313 Porto; PT;
MADUREIRA, Pedro Jorge Fonseca; Rua Jorge Viterbo Ferreira 228, 4050-313 Porto; PT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vakcína pre príjemcu s oslabenou imunitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3155004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3155004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 17.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 17.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3155004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku