Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3148919
(11)  Číslo patentu  28469 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15728376.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3148919 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  4082014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66C 6/00  B66C 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2015/000075 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/179887 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hans Künz GmbH; Gerbestrasse 15, 6971 Hard (Vbg.); AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLAPPER, Georg; Pfänderweg 12, 6971 Hard; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Žeriavový nosník pre žeriav 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.05.2022 
   Maximálna platnosť do  19.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 3148919
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.05.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.05.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3148919
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2018 Typ Doručené
2a Opis 18.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 18.09.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 18.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2018 Typ Odoslané
EP 3148919
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku