Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3149032
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15726923.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3149032 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201409558 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  C07K 16/14  C07K 14/39  C07K 16/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/061819 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/181282 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UCB Biopharma SRL; Allé de la Recherche 60, 1070 Brussels; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FINNEY, Helene Margaret; IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
RAPECKI, Stephen Edward; IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
WRIGHT, Michael John; IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nová bišpecifická štruktúra vhodná na použitie pri vysokovýkonnom skríningu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3149032
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3149032
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
1c Zoznam sekvencií 05.10.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3149032
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku