Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3145871
(11)  Číslo patentu  32657 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15726877.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3145871 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014209396 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/00  B01F 5/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/060831 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/177061 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALTHOFF, Klaus Jürgen; Zwischen den Wegen 27, D-88696 Owingen/Bodensee; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALTHOFF, Klaus Jürgen; Zwischen den Wegen 27, D-88696 Owingen/Bodensee; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na fluidizáciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.05.2022 
   Maximálna platnosť do  18.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 02.06.2020 06/2020 QA4A
 
EP 3145871
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.05.2020 6 58,00 EUR
2 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 17.06.2020 6 58,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3145871
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.11.2019 Typ Doručené
2a Opis 13.11.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 13.11.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 11.12.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 11.12.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.12.2019 Typ Odoslané
5 Ponuka licencie 04.05.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 04.05.2020 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise ponuky licencie 07.05.2020 Typ Odoslané
7 výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 27.05.2020 Typ Odoslané
EP 3145871
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku