Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3145871
(11)  Číslo patentu  32657 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15726877.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3145871 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014209396 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 1/00  B01F 25/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/060831 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/177061 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALTHOFF, Klaus Jürgen; Zwischen den Wegen 27, D-88696 Owingen/Bodensee; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALTHOFF, Klaus Jürgen; Zwischen den Wegen 27, D-88696 Owingen/Bodensee; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie na fluidizáciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.05.2023 
   Maximálna platnosť do  18.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 02.06.2020 6/2020 QA4A
 
EP 3145871
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3145871
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.05.2020 58,00 EUR 6
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 17.06.2020 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.05.2021 132,50 EUR 7 24.08.2021 66,25 EUR
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.05.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3145871
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.11.2019 Typ Doručené
Opis 13.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 13.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 11.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.12.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.12.2019 Typ Odoslané
Ponuka licencie 04.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.05.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 07.05.2020 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 27.05.2020 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 17.08.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 20.08.2021 Typ Interné listy
EP 3145871
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku