Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3161394
(11)  Číslo patentu  32305 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15726334.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3161394 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  VR20140175 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.06.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25C 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/053070 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/198163 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technoalpin Holding S.p.A.; Via Piero Agostini 2, 39100 Bolzano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RIEDER, Walter; Via S. Valentino in Campo 76 Cornedo all'Isarco, I-39053 Bolzano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na tvorbu prúdu kvapaliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.04.2022 
   Maximálna platnosť do  28.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3161394
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.04.2020 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.04.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3161394
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 07.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 07.10.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
3a Opis 09.10.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 31.10.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 31.10.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2019 Typ Odoslané
EP 3161394
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku