Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3140287
(11)  Číslo patentu  27532 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15725827.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3140287 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1454081 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 223/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2015/051201 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/170053 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Les Laboratoires Servier; 35 rue de Verdun, 92284 Suresnes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LYNCH, Michael; 74 Rue des Chaises, F-45140 Saint Jean de la Ruelle; FR;
COINTEPAS, Patrick; 70 Rue Croix Baudu, F-45140 Saint Jean de la Ruelle; FR;
LAFARGUE, David; 9 Rue du Ballon, F-45650 Saint Jean le Blanc; FR;
BRIAULT, Gilles; 6 Rue de la Tuilerie, F-45480 Saint Peravy Epreux; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nová ivabradínová soľ a spôsob jej prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2022 
   Maximálna platnosť do  06.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 3140287
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.03.2018 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.04.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.04.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.04.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140287
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.06.2018 Typ Doručené
1a Opis 01.06.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 01.06.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 01.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.08.2018 Typ Odoslané
EP 3140287
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku