Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3142937
(11)  Číslo patentu  27817 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15724546.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3142937 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202014102216 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 6/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/060227 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/173149 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wi-sales GmbH; Hauptstrasse 77, 48607 Ochtrup; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WISCHEMANN, Doris; Wester 261, 48607 Ochtrup; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kontajner s uzavretými stenami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 3142937
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.06.2018 4 165,00 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.04.2019 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.04.2020 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3142937
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 12.07.2018 Typ Doručené
1b Opis 12.07.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.10.2018 Typ Odoslané
EP 3142937
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku