Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3143047
(11)  Číslo patentu  40874 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15724070.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3143047 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461994427 P, 201462093734 P, 201462095181 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2014, 18.12.2014, 22.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/053602 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/173782 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Intellectual Property Management Limited; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS; GB;
GlaxoSmithKline Intellectual Property Limited; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLAKE-HASKINS Angela; One Medimmune Way, 208 78 Gaithersburg, Maryland; US;
MARSHALL Tristan; 14200 Shady Grove Road, 208 50 Rockville, Maryland; US;
O'BERRY Kristen; One Medimmune Way, 208 78 Gaithersburg, Maryland; US;
PERKINS Melissa D.; 1776 Centennial Drive, 674 60 McPherson, Kansas; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Belimumabová formulácia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.05.2023 
   Maximálna platnosť do  15.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3143047
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3143047
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3143047
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 07.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.01.2023 Typ Odoslané
EP 3143047
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku