Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3145497
(11)  Číslo patentu  36002 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15723690.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3145497 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14168871 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/060638 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/177028 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tillotts Pharma AG; Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRAVO GONZALÉZ, Roberto Carlos; Im Klosteracker 57, 4102 Binningen; CH;
OLIVEIRA VARUM, Felipe José; Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden; CH;
BUSER, Thomas; Gempenstrasse 19, CH-4412 Nuglar; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Potiahnuté tobolky s modifikovaným uvoľňovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.02.2021 03/2021 SC4A
 
EP 3145497
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3145497
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.12.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.12.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 13.01.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 13.01.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.01.2021 Typ Odoslané
EP 3145497
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku