Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3137497
(11)  Číslo patentu  37867 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15723386.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3137497 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461988131 P, 201562114575 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2014, 10.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/71  A61K 48/00  C07K 14/015  C12N 15/86  A61P 25/00  A61P 9/00  A61P 25/08  A61P 25/14  A61P 25/16  A61P 27/02  A61P 25/28  A61P 27/06  A61P 35/00  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/028966 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/168666 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCARIA, Abraham; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Code: 55A-505A, Bridgewater, NJ 08807; US;
SULLIVAN, Jennifer; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Code: 55A-505A, Bridgewater, NJ 08807; US;
STANEK, Lisa, M.; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Code: 55A-505A, Bridgewater, NJ 08807; US;
SHIHABUDDIN, Lamya; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Code: 55A - 505A, Bridgewater, NJ 08807; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vektory na báze AAV na génovú terapiu sietnice a CNS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3137497
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.08.2021 7 265,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3137497
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 30.07.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 30.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3137497
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku