Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3140631
(11)  Číslo patentu  28691 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15722980.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3140631 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014106334 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 13/04  F16C 17/02  F16C 17/26  G01M 1/04  F16C 23/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/059904 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/169823 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schenck RoTec GmbH; Landwehrstrasse 55, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BÄHR, Joachim; Eberstädter Kirchstrasse 16, 64297 Darmstadt; DE;
KREUZER, Sebastian; Bismarckstrasse 63a, 64293 Darmstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Prípravok na otočné uloženie obrobkov, najmä kľukových hriadeľov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2022 
   Maximálna platnosť do  06.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 02/2019 SC4A
 
EP 3140631
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.04.2019 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.04.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140631
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 06.10.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 06.10.2018 Typ Doručené
2c Opis 06.10.2018 Typ Doručené
2d Patentové nároky 06.10.2018 Typ Doručené
2e Výkresy 06.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 3140631
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku