Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3128838
(11)  Číslo patentu  34585 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15722921.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3128838 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20140237 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 37/02  A01N 37/10  A01P 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2015/000034 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/154732 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGRA GROUP, a.s.; Tovarni 201, 387 15 Strelske Hostice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CIGLER, Petr; Komornicka 5, 160 00 Praha 6; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(54)  Názov  Rastlinné stimulátory, ich použitie a spôsob stimulácie rastlín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Maximálna platnosť do  09.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3128838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3128838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.02.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3128838
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 20.06.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 23.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.08.2020 Typ Odoslané
EP 3128838
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku