Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3134932
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15722620.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3134932 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461984118 P, 201462094709 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2014, 19.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 4/36  H01M 4/62  H01M 4/04  H01M 4/38  H01M 4/485  H01M 4/505  H01M 4/525  H01M 4/583  H01M 4/52  H01M 4/587  B82Y 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21187006.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/027682 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/164848 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  South Dakota Board of Regents; 306 East Capitol Avenue Suite 200, Pierre, South Dakota 57501; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HONG, Haiping; 306 East Capitol Avenue Suite 200, Pierre, South Dakota 57501; US;
SALEM, David R.; 306 East Capitol Avenue Suite 200, Pierre, South Dakota 57501; US;
CHRISTENSEN, Gregory Lee; 306 East Capitol Avenue Suite 200, Pierre, South Dakota 57501; US;
YANG, Ruidong; 306 East Capitol Avenue Suite 200, Pierre, South Dakota 57501; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vysokokapacitné elektródy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21187006.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3134932
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134932
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 24.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2021 Typ Platba
EP 3134932
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku