Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3133918
(11)  Číslo patentu  32384 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15722090.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3133918 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014005807 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 33/12  A01N 31/14  A01N 31/02  A01N 25/02  A01P 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/058446 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/158918 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hagleitner Hans Georg; Lindenallee 11, 5700 Zell am See; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WIDULLE, Herbert; Buntspechtweg 7a, 22547 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prostriedok na dezinfekciu rúk 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.04.2021 
   Maximálna platnosť do  17.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3133918
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.04.2020 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3133918
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 09.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
2c Opis 09.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 3133918
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku