Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3134586
(11)  Číslo patentu  31892 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15721839.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3134586 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201400277 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/052182 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/162507 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  B&R N.V.; Hoge Mauw 460, 2370 Arendonk; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CATTEAU, Michel; Werf 15 bus 4, B-2500 Lier; BE;
CLAEYS, Luc; Eeuwfeestlaan 25 bus 3, B-2500 Lier; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na ukotvenie previsnutého prvku ku konštrukcii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.03.2022 
   Maximálna platnosť do  25.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3134586
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134586
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.01.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.03.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134586
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.08.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 26.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2019 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3134586
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku