Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3134123
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15721044.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3134123 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  499DE2014, 3087DE2014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.02.2014, 29.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN, IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 45/06  A61K 38/20  A61K 47/50  A61K 39/395  A61P 35/00  A61K 39/00  A61K 47/60  C07K 16/28  C07K 16/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2015/000099 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/125159 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nektar Therapeutics (India) Pvt. Ltd.; Sy. Nos. 101/2 Genome Valley Lalgadi Malakpet Shameerpet Mandal Rangareddy District, Hyderabad - 500 078 AP; IN;
Nektar Therapeutics; 455 Mission Bay Boulevard South, San Francisco, CA 94158; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ADDEPALLI, MURALI KRISHNA; Villa 142, The Neighborhood Kompally, Gundlapochamapally Road, Secunderabad Andhra Pradesh 500100; IN;
CHARYCH, DEBORAH H.; 909 Taylor Street, Albany, California 94706; US;
KANTAK, SEEMA; 1230 Sheila Lane, Pacifica, California 94044; US;
LEE, STEVEN ROBERT; 17533 Wickmann Place, San Lorenzo, California 94580; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  IL-2Rbeta selektívne agonisty v kombinácii s protilátkou anti-CTLA-4 alebo protilátkou anti-PD-1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3134123
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.03.2021 7 265,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3134123
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 23.03.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 23.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2021 Typ Platba
3 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 04.05.2021 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2021 Typ Odoslané
EP 3134123
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku