Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3122695
(11)  Číslo patentu  28106 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15720434.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3122695 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20140514 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 103/30  C04B 14/28  C04B 28/02  C04B 28/04  C04B 111/00  C04B 111/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/052206 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/145375 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AM Technology Limited; 1 Fetter Lane, London EC4A 1BR; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERNARDONI, Massimo; c/o ADVANCED MATERIALS S.R.L. Via Leonardo Da Vinci 12, 39100 Bolzano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Fotokatalytická kompozícia na báze cementu a jej použitie na získavanie vodných farieb, najmä pre vonkajšie aplikácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.03.2022 
   Maximálna platnosť do  25.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 3122695
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3122695
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.03.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.03.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.09.2021 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3122695
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2018 Typ Doručené
Opis 03.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.10.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3122695
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku