Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3140047
(11)  Číslo patentu  31752 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15719495.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3140047 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  92445 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  LU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 1/00  H01J 37/32  B05D 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/059979 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/169864 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST); 5, avenue des Hauts-Fourneaux, 4362 Esch-sur-Alzette; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSCHER, Nicolas; 74 Avenue de la Fonderie, F-57390 Audun le Tiche; FR;
CHOQUET, Patrick; 40 rue Robert Schuman, F-57050 Longeville les Metz; FR;
DUDAY, David; 2 rue Renert, L-2422 Luxembourg; LU;
HILT, Florian; 10 Rue du Maréchal Ney, F-57330 Hettange Grande; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob vytvárania pravidelných polymérnych tenkých filmov použitím plazmového nanášania za atmosférického tlaku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2022 
   Maximálna platnosť do  06.05.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 3140047
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.07.2019 5 199,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.05.2020 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140047
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.07.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.07.2019 Typ Doručené
2b Opis 24.07.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 08.08.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 08.08.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2019 Typ Odoslané
EP 3140047
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku