Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3117465
(11)  Číslo patentu  40532 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15717017.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3117465 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1452132 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 29/778  H01L 21/338  H01L 29/207  H01L 29/08  H01L 29/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2015/050600 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/136218 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OMMIC; 2 Chemin du Moulin, 944 50 Limeil-Brévannes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRIJLINK Peter; 25 Rue Frédéric Mistral, F-91330 Yerres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Poľom riadený tranzistor s heteropriechodom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.03.2023 
   Maximálna platnosť do  10.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3117465
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3117465
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.03.2023 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3117465
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 07.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.10.2022 Typ Odoslané
EP 3117465
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku