Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3129122
(11)  Číslo patentu  37828 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15716973.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3129122 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2602014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 45/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2015/000033 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/154108 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brain Flash-Patententwicklungs GmbH; Bründlangerweg 12, 9900 Lienz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAVRAN, Jadranko; Schweizergasse 24, A-9900 Lienz; AT;
EDER, Michael; Bründlangerweg 12, A-9900 Lienz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Čistiaci systém na odlučovanie častíc laku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.03.2022 
   Maximálna platnosť do  02.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3129122
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129122
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 03.08.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 03.08.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3129122
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku