Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3131606
(11)  Číslo patentu  37948 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15715743.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3131606 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14164619 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/31  A61M 5/315   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/058063 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/158707 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ); 32069 Lobo Canyon Road, 112 76 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRANSSON, Jonas; Slöjdgatan 4, S-752 38 Uppsala; SE;
HIMBERT, Hans; Olof Dahlinsväg 18, S-119 52 Stockholm; SE;
REINIUS, Pelle; Bägerstavägen 32, S-120 47 Enskede; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Piestová tyč injekčnej striekačky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.04.2022 
   Maximálna platnosť do  14.04.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3131606
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3131606
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 06.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 10.09.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
3b Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 3131606
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku