Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3122573
(11)  Číslo patentu  28069 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15715438.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3122573 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  BS20140074 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60B 17/00  B60B 35/02  B60B 35/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/051934 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/145303 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lucchini RS S.p.A.; Via G. Paglia 45, 24065 Lovere (BG); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CANTINI, Stefano; c/o LUCCHINI RS S.p.A. Via G. Paglia 45, I-24065 Lovere (BG); IT;
CERVELLO, Steven; c/o LUCCHINI RS S.p.A. via G. Paglia 45, I-24065 Lovere (BG); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Leška Rudolf, advokát; Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Náprava kolesových sústav a odpovedajúca metóda na kontrolu ultrazvukom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 3122573
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3122573
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.02.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.02.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.03.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.02.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3122573
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.08.2018 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 01.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 01.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.08.2018 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 09.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2018 Typ Odoslané
EP 3122573
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku