Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3129783
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15714234.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3129783 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1453170 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/543  G01N 33/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2015057640 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2015155255 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bio-Rad Europe GmbH; Holbeinstrasse 75, 4051 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MERANDON, Bertrand; 9 rue des Pierrelais, F-92320 Chatillon; FR;
VEDRINE, Christophe; 1 parc de Lattre de Tassigny, F-92400 Courbevoie; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3129783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3129783
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3129783
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku