Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3092107
(11)  Číslo patentu  29267 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15713814.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3092107 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  VI20140002 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23C 3/30  B23D 47/12  B23Q 16/00  B23Q 16/02  B27C 9/04  B27G 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IT2015/000006 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/104730 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schiavon S.r.l.; Via dell'Artigianato 4/A, 31052 Maserada sul Piave (TV); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHIAVON, Mirko; Schiavon S.r.l., Via dell'Artigianato 4/A, I-31052 Maserada sul Piave (TV); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Stroj na obrábanie dreveného panelu, obsahujúci mechanické zariadenie na dynamické nastavovanie rotačných nástrojov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Maximálna platnosť do  07.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3092107
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3092107
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.12.2018 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.12.2019 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.12.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3092107
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.11.2018 Typ Doručené
1a Opis 26.11.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 26.11.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 3092107
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku