Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3119782
(11)  Číslo patentu  26964 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15710486.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3119782 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14160344 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/10  A61P 3/10  A61K 31/438   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/055494 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/140132 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  reMYND NV; Bio-Incubator, Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven - Heverlee; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRIFFIOEN Gerard; Eugeen Vanhoorenbekelaan 18, B-3010 Kessel-Lo; BE;
DE TAEYE Bart; Holsbeeksesteenweg 39, B-3010 Kessel-Lo; BE;
PRINCEN Katrien; Saffranenbergstraat 14, B-3001 Heverlee; BE;
DE WITTE Koen; Gendarmendreef 51a, B-1180 Ukkel; BE;
BLANCHE Emilie; Sint Reneldislaan 11, B-3001 Heverlee; BE;
RATNI Hasane; Louis Pasteur 4, F-68440 Habsheim; FR;
ROGERS-EVANS Mark; Rosenweg 6, CH-4103 Bottmingen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  2,7-Diazaspiro[3.5]nonánové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 3119782
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3119782
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.03.2018 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.02.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.03.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.03.2021 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.03.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3119782
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 10.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.04.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.04.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.06.2018 Typ Odoslané
EP 3119782
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku