Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3105226
(11)  Číslo patentu  32813 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15707007.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3105226 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461939458 P, 201462061258 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2014, 08.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 405/14  C07D 401/04  C07D 405/12  C07D 413/06  C07D 417/14  C07D 211/98  A61K 31/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2015/015635 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/123424 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG, Fenglei; 309 Daniel Drive, Ambler, Pennsylvania 19002; US;
COURTER, Joel R.; 13308 Elam Drive, Glen Mills, Pennsylvania 19342; US;
WU, Liangxing; 108 Sassafrass Court, Wilmington, Delaware 19808; US;
HE, Chunhong; 40 Magnolia Way, Chadds Ford, Pennsylvania 19317; US;
KONKOL, Leah C.; 1710 Gilpin Avenue, Wilmington, Delaware 19806; US;
QIAN, Ding-Quan; 10 Donald Preston Drive, Newark, Delaware 19702; US;
SHEN, Bo; 15 Martins Court, Garnet Valley, Pennsylvania 19060; US;
YAO, Wenqing; 45 Magnolia Way, Chadds Ford, Pennsylvania 19317; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Cyklopropylamíny ako inhibítory LSD1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.02.2021 
   Maximálna platnosť do  12.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3105226
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.01.2020 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3105226
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 22.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 22.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 19.11.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 14.01.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 14.01.2020 Typ Doručené
4b Sprievodný list 14.01.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.01.2020 Typ Odoslané
EP 3105226
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku