Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3110802
(11)  Číslo patentu  29744 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15706788.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3110802 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14156461 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 401/04  C07D 401/10  C07D 403/04  C07D 239/22  C07D 471/04  C07D 487/04  C07D 491/107  C07D 498/04  A61K 31/506  A61K 31/527  A61K 31/519  A61K 31/505  A61P 25/16  A61P 25/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/053785 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/128307 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VIEIRA, Eric; Lindenstrasse 9, CH-4402 Frenkendorf; CH;
JAESCHKE, Georg; Lerchenstrasse 76, CH-4059 Basel; CH;
GUBA, Wolfgang; Am Ruettacker 3, 79379 Muellheim; DE;
RICCI, Antonio; Hauptstrasse 54, CH-4127 Birsfelden; CH;
RUEHER, Daniel; 14 rue des Fleurs, F-68480 Raedersdorf; FR;
BIEMANS, Barbara; Riehenstrasse 183, CH-4058 Basel; CH;
PLANCHER, Jean-Marc; 9 rue des Vignes, F-68220 Hagenthal-le-Bas; FR;
O`HARA, Fionn; Schlettstadterstrasse 27, CH-4055 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Etinylové deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2022 
   Maximálna platnosť do  24.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 3110802
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3110802
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.01.2019 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.01.2020 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.01.2021 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3110802
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.12.2018 Typ Doručené
Opis 05.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.03.2019 Typ Odoslané
EP 3110802
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku