Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3103116
(11)  Číslo patentu  37832 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15705687.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3103116 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1450969 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10L 21/038   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2015/050257 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/118260 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Koninklijke Philips N.V.; High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KANIEWSKA, Magdalena; Pakenstraat 3, 3001 Leuven; BE;
RAGOT, Stéphane; Allegoat (Servel), F-Lannion 22300; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vylepšené rozšírenie frekvenčného pásma v dekodéri zvukového signálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.02.2022 
   Maximálna platnosť do  04.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3103116
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3103116
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.07.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.07.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 29.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 29.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2021 Typ Odoslané
EP 3103116
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku