Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3092012
(11)  Číslo patentu  33370 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15704370.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3092012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  FI20140003 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.01.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 49/18  H01F 1/00  A61K 41/00  A61K 9/107  A61K 9/20  A61K 9/50  A61K 41/10  A61K 41/13  A61K 41/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2015/050122 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/104664 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Colorobbia Italia S.p.a.; Via Pietramarina, 53, 50059 Vinci FI - Frazione Sovigliana; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BALDI, Giovanni; Via Giordano Bruno 64, I-50056 Montelupo Fiorentino; IT;
RAVAGLI, Costanza; Via Primo Settembre 36, 50019 Sesto Fiorentino; IT;
COMES FRANCHINI, Mauro; Via Galletta 58, I-40068 San Lazzaro di Savena; IT;
D'ELIOS, Mario Milco; Via XX Settembre 20, I-50053 Empoli; IT;
BENAGIANO, Marisa; Via Brescia 29, I-00198 Roma; IT;
BITOSSI, Marco; Via di Bottinaccio 14, I-50056 Montelupo Fiorentino; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Magnetické nanočastice funkcionalizované katecholom, ich výroba a použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2021 
   Maximálna platnosť do  07.01.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3092012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2019 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3092012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2019 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 18.09.2019 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 18.09.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 18.09.2019 Typ Doručené
2d Opis 18.09.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 19.09.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 19.09.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.03.2020 Typ Odoslané
EP 3092012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.01.2020 Colorobbia Italia S.p.a. Colorobbia Italia S.p.a.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku