Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3102523
(11)  Číslo patentu  40367 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  15703560.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3102523 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014101381 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.12.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66B 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2015/052403 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/118064 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DEKRA e.V.; Handwerkstraße 15, 705 65 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GEHRKE Matthias; Schnieglinger Str. 235F, 904 27 Nürnberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Merací systém a merací postup na kontrolu záchytného zariadenia výťahu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.02.2024 
   Maximálna platnosť do  05.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3102523
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3102523
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.03.2023 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3102523
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.08.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 22.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 22.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 08.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3102523
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku